ਸੋਫੀਪਨ ਆਨੰਦਮਈ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ । ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ, ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਸਦਕਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਆਨੰਦ ਹੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ।