ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏ.ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਫੀਪਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ।
ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਫੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਏ.ਏ. ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ । ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਏ.ਏ. ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਰੋਗਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏ.ਏ. ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।