ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਏ.ਏ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚੌਥੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਇਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਲਕੋਹੋਲਿਕਸ ਅਨੌਨੀਮਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ-ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ , ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਝ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ।