ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਸੋਫੀ ਜੀਵਨ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਲਧ ਹੈ ਅੰਗੇ੍ਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਹਦਾਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੌਂਸਲਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏ।

ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਦਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ,  ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

 

                       ਜਾਂ

 

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

 

ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (Intervention )

ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ   ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ  ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ  ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ  ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਹਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

 

  ਕੌਂਸਲਿੰਗ

(Counselling )

  ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ  ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਦਾਨ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਗਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

 ਰਿਕਵਰੀ

(Recovery)

ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ  ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਉ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ  ਕਰਨਾ।  ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਚਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ,  ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਨਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.