ਹੋਲਟ

ਹੋਲਟ

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ

ਹੋਲਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਕੜ ਲਈਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਲਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ । ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲਟ । ਹੋਲਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਛਣ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਵੱਇਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ “ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ” । ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਣਾਉ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਫੀਪਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੋਫੀਪਨ ਉੱਪਰ । ਹੈਲਟ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਲੱਛਣ ਹਨ :

1. ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ।
2. ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ।
3. ਇਕੱਲਾਪਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ।
4. ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ।

ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ

ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀਮੀਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ । ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੇ । ਭੁੱਖ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਿੱਝ ਜਾਇਏ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਉ ਭਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ । ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਭ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲ਼ੱਛਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੱਲ ਹੈ ।

ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ

ਗੁੱਸਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਜਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ । ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰੇ । ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੱਥ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਅੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ । ਭੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਜਬਾਤ ਹੈ । ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਪਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸੋਫੀਪਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸੋਫੀਪਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ

ਇਕੱਲਾਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਜਬਾਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਔਗੁਣ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਏ । ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ । ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸੋਫੀਪਨ ਲਈ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕੱਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕੀਏ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ । ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਲਟ ਦੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਥਕਾਵਟ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ । ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀ ਸੋਫੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਥਕਾਵਟ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਥਕਾ ਹੱਲਵਟ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਇਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀ ਔਖੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਫੀਪਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ । ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ

ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਪੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ । ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਵੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ । ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਪਲ ਦਾ ਸਰੂਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ।

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੱਟ ਕੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਵਿਰਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੀਾਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ੱਤ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲਿਅਤ ਜ਼ਰਰ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਵਸ, ਬੇਆਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ । ਪਰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ । ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਸਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰੇ । ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ । ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, “ਅਕਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ” । ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਇਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਪਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਜਾਏ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣਕੇ ਬੋਹੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ । ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਨਸ਼ਾ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਏ । ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ।

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.

ਹੋਲਟ

ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ

ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਂਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਾਰਤਮਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਸਪੋਂਸਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਫੀਪਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਏ ਏ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏ ਏ ਦੇ ਕਾਯ੍ਰਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੋਂਸਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਏ ਦੇ ਕਾਯ੍ਰਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਆਖਿਰ ਮੈਨੂੰ “ਬੋਲਿਸਟਰ” ਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ । ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਫੀ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਇਆ । ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਂਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਪੋਂਸਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ । ਕਿਉਂ ਨਾ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ । ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਲਈ । ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏ ਏ ਦੇ ਕਾਯ੍ਰਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਕਤ ਰਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ” ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏ ਏ ਦਾ ਭਾਇਚਾਰਾ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਪੋਂਸਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਸਖਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਫੀਪਨ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੋਂਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚ ਵੀ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਅੱਜ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਸੋਫੀਪਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਭ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ।

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਂਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ।

ਜਦ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਡਰ ਨੈਤਿਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈ । ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਫੀਪਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ । ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ।

ਏ ਏ ਦੇ ਕਾਯ੍ਰਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੋਫੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਮੇਰਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਣਦਾ । ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੀਪਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਪੋਂਸਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਫੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ । ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ।

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ

ਚੈਪਟਰ 5 : ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਚੈਪਟਰ 5 : ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ । ਐਸੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਬਦਨਸੀਬ ਅਜਿਹੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ; ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ , ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ । ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ।

ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ – ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ।

ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕੇ । ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੈ — ਜੋ ਚਲਾਕ, ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ ! ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ । ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਸਕੋ ।

ਅਧੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ । ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਮੰਗੀ ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਲਏ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਗ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

1. ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਕਤ ਰਹਿਤ ਸੀ- ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।
2. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
3. ਰੱਬ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।
4. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੋਜ-ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਡਰ, ਨੈਤਿਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ।
5. ਰੱਬ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ।
6. ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ।
7. ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ।
8. ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ-ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਹੋਏ ।
9. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਭੁੱਲ-ਸੁਧਾਰ, ਸਿਵਾਏ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ।
10. ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਲਿਆ ।
11. ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਸੰਪਰਕ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ।
12. ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਆਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰਨਾਂ
ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ
ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ! ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।” ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ । ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਜੋ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸੇਧ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਭੌਤਕਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਨ :

(ਓ) ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ।
(ਅ) ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀਪਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ
ਸੀ ।
(ੲ) ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਓਸ ਤੋਂ ਭਾਲੀਏ ।

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ

ਸੋਫੀ ਜੀਵਨ

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਸੋਫੀ ਜੀਵਨ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਲਧ ਹੈ ਅੰਗੇ੍ਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਹਦਾਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੌਂਸਲਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏ।

ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਦਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ,  ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

 

                       ਜਾਂ

 

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

 

ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (Intervention )

ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ   ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ  ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ  ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ  ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਹਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

 

  ਕੌਂਸਲਿੰਗ

(Counselling )

  ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ  ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਦਾਨ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਗਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

 ਰਿਕਵਰੀ

(Recovery)

ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ  ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਉ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ  ਕਰਨਾ।  ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਚਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ,  ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਨਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.