ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

A Better Place Transition Housing

A Better Place Transition Housing
PO Box 42582 RPO
Columbia Square
New Westminster, BC V3M 6L7
Phone: 1.778.889.8555
E-Mail: service@abetterplacetransitionhousing.ca
E-Mail: abetterplace8587@yahoo.com

Note: This is a 20 bed second-stage program for men 19+. Average stay is 1 year. Clients can self-refer and must be sober prior to admission. Clients must have completed primary treatment, and are expected to be employed, looking for work, or attending school, and also attend 4 12-Step meetings per week. A Better Place Transition Housing is a registered per diem facility with MSD. Fees may apply; please call for more information.

Atira Women’s Resource Society Maxxine Wright Second Stage Program

Atira Women’s Resource Society
Maxxine Wright Second Stage Program
13733 92nd Ave.
Surrey, BC V3V 1H9
Phone: 1.604.582.2121
Fax: 1.604.580.2945
E-Mail: mw2ndstage@atira.bc.ca

Note: There are 24 units of supported affordable housing for women 19+ and their young children. Priority is given to mothers who are pregnant or whose youngest is under the age of 2. Program length is up to 24 months. Clients must be referred and sober prior to admission and have successfully completed a treatment program. Fees apply; please call for more information.

Columbia Place Elizabeth Fry Society

Columbia Place
Elizabeth Fry Society
Surrey, BC
Phone: 1.604.540.1985
Phone: 1.604.520.1166 (Office)
Toll-Free: 1.888.879.9593
Fax: 1.604.520.1690
E-Mail: niru.turko@elizabethfry.com

Note: This is a 12 bed Community Residential Facility for women 18+ who are under a court order, and are under the authority of federal or provincial corrections. Clients must be referred and sober prior to admission. CSC clients are accepted. Program offers women in transition from prison with housing, counselling, goal planning, individual counselling and teaches skills for self-reliance, and the opportunity to build strong, pro-social networks of support to aid in successful reintegration. Fees apply; please call for more information.

Cwenengitel Aboriginal Society

Cwenengitel Aboriginal Society
13632 – 110A Ave.
Surrey, BC V3R 2B1
Phone: 1.604.588.5561 (Office)
Phone: 1.604.588.5910 (Intake)
Fax: 1.778.395.5332

Note: This is a 12 bed program for First Nation’s men 19+. Clients can self-refer. Clients may attend school or work part-time. Program offers traditional healing circles and nd regular sweat lodges. Fees may apply; please call for more information.

Ellendale Program Elizabeth Fry Society

Elizabeth Fry Society
Ellendale Program
11187 Ellendale Dr.
Surrey, BC V3R 0A3
Phone: 1.604.583.2502
Phone: 1.604.520.1166 (Office)
Toll-Free: 1.888.879.9593
Fax: 1.604.520.1169
E-Mail: info@elizabethfry.com

Note: This is a 10 bed program for women 19+. Clients can self-refer and must be sober prior to admission. Methadone clients are accepted. Program offers a harm-reduction perspective. Fees are per diem, and may be covered by MSD if the client is eligible; please call for more information.

It’s Up to You Recovery House Society Changing Ways House

It’s Up to You Recovery House Society
Changing Ways House
101 12991 – 100 Ave.
Surrey, BC V3T 1G9
Phone: 1.604.580.1912
Fax: 1.604.580.1972
E-Mail: iutysociety@shaw.ca

Note: This is a 21 bed first-stage program for men 18+. Program length is 28 – 48 days. After 2 months, clients are transferred to second-stage housing. Clients can self-refer and must be sober prior to admission. Methadone clients are accepted. Program offers 12-Step and SMART recovery approaches, holistic and First Nations healing practices. Changing Ways Houses has 2 fully-funded beds for clients referred from Aboriginal mental health services. Fees apply; please call for more information.

New Vision S.H. Society

New Vision S.H. Society
10106 129 St.
Surrey, BC, V3T 3G7
Phone: 1.604.866.5889
Note: New Vision is a non-12-step support recovery home that is 21+, co-ed, couples welcome. Clients must be 7 days sober prior to admission, minimum 90 day stay.

Path to Freedom

Path to Freedom
19030 10 Hwy – 56th Ave.
Surrey, BC V3S 4N7
Phone: 1.604.576.6466 (Intake)
Phone: 1.604.782.5614 (Cell)
Fax: 1.604.576.6488
E-Mail: info@pathtofreedom.net

Note: This is a 10 bed program for men 19+ from multicultural backgrounds. Program length is 90 days. Clients can self-refer. Methadone clients are accepted. Services are offered in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. Fees apply; please call for more information.

PLEA Community Services of BC Daughters & Sisters Program

PLEA Community Services of BC
Daughters & Sisters Program
Surrey, BC
Phone: 1.604.723.5041 (Private Referrals)
Phone: 1.604.541.1133 (Probation Referrals)
Phone: 1.604.871.0450 (Main Office)
Fax: 1.604.541.2324
E-Mail: aram@plea.bc.ca

Note: This is a program for female youth 12 – 18 and offers beds for probation-referred clients (provincewide) and fee-for service beds (nationwide). Program length is 6 months. Clients live with PLEA Family Caregivers in the community and participate in programming at the treatment centre in Surrey. Clients must be referred. For probation referrals, the youth must have a 6 month or longer probation order that directs them to attend a full-time alcohol and drug treatment program. Program also accepts private referrals from parents, social workers, community-based addiction counsellors, and other professionals. Stabilized methadone clients and CSC clients are accepted. Program offers teacher supervised education. Probation referrals are funded by MCFD.

Revolution Recovery Ltd.

Revolution Recovery Ltd.
Surrey, BC
Phone: 1.604.379.7244 (Intake)
Fax: 1.778.591.9181
E-Mail: Use form on “contact us” page

Note: This is a 60 day program for men 19+. There are private and ministry subsidized treatment beds available. Clients can self-refer and must be 7 days sober prior to admission. Methadone clients are required to bring unfilled originals of their prescription with them on their admission date. Fees may apply; please call for more information and location.

Step by Step Recovery Homes

Step by Step Recovery Homes
12442 78A Ave.
Surrey, BC V3W 7X2
Phone: 1.604.591.3153

Note: This is a holistic programs for adults 19+. Clients can self-refer. Methadone clients are accepted. Fees may apply; please call for more information.

The Launching Pad

The Launching Pad
984 160th St.
Surrey, BC V4A 4W5
Phone: 1.604.536.3022
Fax: 1.604.536.3072
E-Mail: info@launching-pad.org

Note: This is a 38 bed abstinence-based program for men 19+. Program length is 90 days – average stay is 8 months. Clients can self-refer and must be sober prior to admission. Program offers an affordable residential facility for persons of low and moderate income, and requires mandatory attendance at 12-Step meetings in the community. Fees apply; please call for more information.

The Phoenix Centre Phoenix Society

The Phoenix Centre
Phoenix Society
13686 94A Ave.
Surrey, BC V3V 1N1 Phone: 1.604.583.7166 ext. 1
Fax: 1.604.581.1808
E-Mail: admissions@phoenixsociety.com

Note: This is a 90 day, 28 bed program for men 19+. Clients can self-refer and must be sober prior to admission. Methadone clients are accepted. Fees may apply; please call for more information.

VisionQuest Recovery Society Satori House & Harte House

VisionQuest Recovery Society
Satori House & Harte House
Surrey, BC
Phone: 1.604.946.1841
Toll-Free: 1.855.637.6356
Fax: 1.855.873.2987
E-Mail: Info@visionquestsociety.org

Note: Satori House is a 10 bed second and third-stage program for men 18+, and Harte House is a 19 bed first and second-stage program for women 18+. Program length is 90 days. Clients can self-refer and must be sober prior to admission. Smoking outside is allowed. Fees may apply; please call for more information.

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.