ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਰੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਰੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। …

ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ

ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ, ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੀ, ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ …

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.