ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਰਿਕਵਰੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, “ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।”
………. ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ।

88-89

ਅਲਕੋਹੋਲਿਕਸ ਅਨੌਨੀਮਸ, ਸ :

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾਇਕ ਆਡੀਓ

by Artist Name | 06 ਮਈ

ਆਡੀਓ ਬਾਰੇ

ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਦਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.