ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਅਪ੍ਰੈਲ 30

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਗੱਲ

ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਰੋਗਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਸਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸੋਗਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਉਦਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।

ਟਵੈਲਵ ਸਟੈਪਸ ਟਵੈਲਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ

ਸਫਾ : 151

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏ.ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਫੀਪਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਫੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਏ.ਏ. ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ । ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਏ.ਏ. ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਰੋਗਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏ.ਏ. ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ?

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਤਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਲਧ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੋਨ

+1 778 381 5686

ਈ - ਮੇਲ

care@soberlife.ca
Copyright © 2020 SoberLife Foundation. All rights reserved.